Landbrukstjenester Buskerud

Priser/bet betingelser

Pris landbruksvikar     

Våre standard priser er 330 kr/time på ukedag og 495 kr/time på helg. Dette gjelder både ferie/fritid og sykdomsavløsning ved bruk av landbruksvikar.
Ved pålegg om vakt fra oppdragsgivers side, tilkommer en fakturering på 1/5 del timepris i hele vaktperioden
Oppmøte vil bli fakturert med min 2 timer. Det samme gjelder utrykning på vaktoppdrag.

Dersom landbruksvikar må bruke egen bil i oppdragsgivers tjenester tilkommer en pris på kr 6 pr km.

Andre oppdrag utenom landbruksvikaroppdrag, blir pris oppgitt ved forespørsel

Priser annen oppdragsavløsning

Her varierer påslaget alt etter alder på avløser og hvilken arbeidsgiveravgiftsone vedkommende avløser bor i
Påslaget vil inneholde feriepenger, OTP, arbeidsgiveravgift, forsikringer (lovpålagt)

Andre fakturerbare tjenester

Bistå med utarbeidelse av refusjonssøknad, sykdom o.l.
Gratis der vi har hatt oppdraget med enten landbruksvikar eller hatt arbeidsgiveransvaret. I andre tilfeller blir det belastet 650 kr/t for bistand med søknaden

Betalingsbetingelser

Fakturaforfall er 14 dg
Fakturering foretas etter endt oppdrag i mnd for landbruksvikar. For andre avløsninger/oppdrag, senest rett etter utlønning

Fakturaer som ikke kan leveres på enten EHF eller e-post, blir pålagt ett gebyr med kr 35
For øvrig vil vårt økonomisystem fange opp når en kunde iverksetter EHF fakturamottak, og fakturaen vil automatisk gå til EHF

Når vi har fakturert overtar Finexa den videre oppfølging med SMS påminnelse og purring, evt inkasso
Purregebyr er 100 kr og renter følger den til enhver tid fastsatt sats av departementet
Merk at det blir sendt purring på manglende innbetalte renter

Spesifikkasjoner på faktura
Vi spesifiserer fakturaen på to forskjellige måter, alt etter hvordan timene er registrert

Dersom timene er ført i enten PowerOffice, Proresult eller en detaljert timeliste på papir:
Fakturaen vil da vise «viderefakturert iflg vedlegg»
Vedlegget er en detaljert timeliste med navn på arbeidstakeren, datoer (klokkeslett i PowerOffice), timer og brutto timepris. Timelønn til avløseren fremkommer ikke.
Dette vedlegget viser også prosjekt (bl a sykdom har ett annet prosjektnummer enn annen avløsning)

Andre former for timeordre til oss. SMS o.l. blir fakturert direkte på fakturaen og inneholder navn på arbeidstakeren, antall timer og netto timelønn. Påslaget kommer på egen linje.
Her får du ikke timeliste tilbake, men en f eks kopi av SMS, mail o.l blir lagt ved fakturaen